نهال گردو فرانکوت (فرانسوی)  

اصالت گردو فرانکت فرانسوی نازک پوست میباشد .این رقم را میتوان به چندلر و فرنور و هارتلی یه

صورت گرده افشان استفاده کرد .

به سردی بهار که دیرگل میکند طاقت زیادی دارد .متوسط میوه ۱۱ تا ۱۲ گرم میباشد .وزن داخلی

۵٫۳ گرم و داخل این رقم سفید میباشد .

این رقم بیشتر به عنوان گرده زا در باغات استفاده میشود .

گردو فرانکت میتواند از سطح دریا ۱۰۰۰تا۱۴۰۰ متر از سطح دریا جواب بدهد

در مناطقی که رطوبت بالایی دارند نمیتوان این گردو را کاشت نمود .

درخت این گردو از رقم های پیوندی دیگر بزرگ تر میباشد .از درخت چندلر پر تنومند و قدرتمند میباشد

این گردو به هیچ یک از بیماریها مشکلی ندارد .

بهترین گردویی هست که به کم ابی طاقت زیادی دارد .بهترین رقمی است که در زمین های خشگی

و کم ابی کشت نمود توان مقابله با کم ابی را دارد در صورت ندادن اب به مدت خیلی زیاد خشک نمیشود.

گردو فرانکت قبلن خواستگار خیلی زیادی داشت وبه وجود امدن گردو چندلر کمی از خواهان این

رقم کاسته است .