نهال گردو پدرو

گردو پدرو دیرگل میباشد درخت این نوع گردو درختی خیلی کوتاه دارد و درختی سفت و محکم با

برگ های رنگی سبز پررنگ .

۱۳۰۰ تا ۲۰۰ درجه به نیاز سرمایی این رقم میباشد

و این گونه به مناطق خیلی گرمسیری حساسیت بیشتری دارد .

گرده افشان لارا و فرنور بهتر میباشد .  میوه های این گردو ۱۵روز از گردوهای پیوندی دیگر زو دتر میرسند

اجیلی خوش طعم و چوب های بادوام و جذاب را تولید میکنند .

این گردو پوست کاغذی میباشد .

رقمی است در سرمای زمستان و سرمای بهاره میتواند بهتر رشد و جواب دهد .

وزن میوه ۱۱ تا ۱۳ گرم میباشد

این رقم  برای سرمایه گذاری در باغهای بزرگ ارزش بیشتری دارد میتواند تقریبا مثل گردو چندلر جواب بدهد .

مزایای بیشتر این گردو خیلی گوتاه بودن درخت است که میتوان ۵ در ۵ کاشت نمود .

شهر های که اب هوای خنک و سرمای شدید تری دارند مناسب میباشد .

سفید مغز میوه پدرو خیلی سفید شیری میباشد  که اجیل مورد پسندی را به بازار ارایه میدهد .