رقم نسبتا دیرگل میباشد و برای مناطقی که بارندگی و رطوبت زیادی دارند حساسیت نشان میدهد.درخت با ساختار حرمی شکل میباشد. تولید میوه از ۳ سالگی شروع میشود . در خت قویی دارد و تا ۶ متر رشد میکند.این درخت بسیار سریع رشد میکند.میوه های سفید و اندازه متوسط دارد .میوه ها به اندازه ۱۲ گرم میرسند.هرسال به طور منظمی بهره وری میکنند.کمی حساس به باکتریوز میباشند.۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر از سطح دریا جواب میدهند.