رقم نسبتا دیرگل میباشد و برای مناطقی که بارندگی و رطوبت زیادی دارند حساسیت نشان میدهد.درخت با ساختار حرمی شکل میباشد. تولید میوه از 3 سالگی شروع میشود . در خت قویی دارد و تا 6 متر رشد میکند.این درخت بسیار سریع رشد میکند.میوه های سفید و اندازه متوسط دارد .میوه ها به اندازه 12 گرم میرسند.هرسال به طور منظمی بهره وری میکنند.کمی حساس به باکتریوز میباشند.400 تا 1000 متر از سطح دریا جواب میدهند.