نوشته‌ها

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی از درخت رشد چندانی ندارند، بنابراین باید هنگامی اقدام به جمع

آوری کنیم که ریزش گرده در آنها شروع شده باشد. بهترین شاتون ها برای جمع آوری شاتون هایی

هستند که تعدادی از بساک های آنها شکفته باشد.

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی

پس از جمع آوری شاتون ها آنها را بر روی کاغذ در دمای اتاق پهن کرده و پس از ۲۴  ساعت بساک ها شکفته شده و گرده آنها ۲۴باشد. پس از جمع آوری شاتون ها آنها را بر روی کاغذ در دمای اتاق پهن

کرده و پس از آزاد می شود. در این زمان آنها را توسط یک پارچه ململ یا مش ریز از زوائدشان جدا می کنیم. 

گرده گردو را حداقل به مدت یکسال می توان در دمای ۱۹-  درجه سانتی گراد نگهداری کرد. مطالعات

اخیر نشان داد که گرده تازه گردو با رطوبت بین ۴/۶  درصد تا  ۱۲/۱ درصد، درصد جوانه زنی آن به کمتر

از ۵ درصد کاهش می یابد اما گرده خشک قابلیت جوانه زنی خوبی در شرایط محیط کشت دارد.

بیشتر بخوانید:پدیده های طبیعی درخت گردو

همچنین نشان دادند که در شرایط کنترل شده از نظر دمایی، زمانی که رطوبت گرده به ۷/۵ درصد برسد

قدرت جوانه زنی و حیات دارند.

قبل از کاربرد دانه گرده در گرده افشانی مصنوعی بهتر است برای اطمینان از زنده بودن و اطلاع از میزان

دانه گرده زنده آنها را آزمون نمود. بهترین محیط کشت برای گرده گردو محیطی با ترکیب زیر را برای آزمون جوانی زنی گرده گردو توصیه شده است.

آگار ۰/۶۵ درصد، ساکارز ۲۰ درصد، کلرید کلسیم ۱میلی مولار و اسید بوریک ۰/۱۶  میلی مولار.

در این محیط کشت، گرده تازه ۲۱  رقم کشت داده شد. در این محیط کشت درصد جوانه زنی و طول لوله

گرده نسبت به سایر محیط های کشت آماده شده بیشتر بود.

بذور گردو چند روز قبل از اینکه پوست سبز آنها قابل جدا کردن باشد می رسند، بنابراین برای جلوگیری از ریزش گردوهای هیبرید در اثر باد، باید آنها را قبل از زمان رسیدن پوست سبز برداشت کرد.

بذور گردوی ایرانی قبل از کاشت نیاز به ۶ تا ۸  هفته چینه سرمایی در دمای ۲ تا ۴  درجه سانتی گراد

دارند. در برنامه بهنژادی سر و ۸  فورد، در دانشگاه کالیفرنیا، بذور سرمادهی ۸ هفته در دمای ۲  درجه سانتی گراد و سپس در گلخانه در زمین مسطح به عمق ۲۰ سانتی متر کشت شدند.

بیشتر بخوانید:اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی 

پس از حدود یک ماه بذور جوانه زده به سایه بان انتقال داده شدند و تا زمانی که درختان به خواب بروند در همانجا باقی ماندند. در طی فصل خواب نهال ها به صورت خطی در خزانه کشت شدند و پس از یک سال نهال ها از خزانه به باغ آزمایشی انتقال داده شدند.

سپس پیوندک ها را از درختانی که به مدت یک سال در خزانه کشت شده اند گرفته و بر روی  پایه های

یک تا دو ساله در باغ آزمایشی پیوند زدند، این عمل باعث تسریع در برنامه بهنژادی و کوتاه تر شدن دوره

آن می گردد.

– مهندسی ژنتیک:

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی

با استفاده از این روش، ژنهای دلخواه با روش های مختلف داخل ژنوم گیاه مورد نظر می کنند. صفاتی که از این طریق قابل انتقال هستند عبارتند از ژن مقاومت به آفت نماتد و… .

منبع:برتر گردو

بیشتر بخوانید:

پدیده های طبیعی درخت گردو

کاشت درخت گردو و سود دهی

بررسی تخصصی نژادی گردو

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳