نوشته‌ها

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی از درخت رشد چندانی ندارند، بنابراین باید هنگامی اقدام به جمع

آوری کنیم که ریزش گرده در آنها شروع شده باشد. بهترین شاتون ها برای جمع آوری شاتون هایی

هستند که تعدادی از بساک های آنها شکفته باشد.

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی

پس از جمع آوری شاتون ها آنها را بر روی کاغذ در دمای اتاق پهن کرده و پس از ۲۴  ساعت بساک ها شکفته شده و گرده آنها ۲۴باشد. پس از جمع آوری شاتون ها آنها را بر روی کاغذ در دمای اتاق پهن

کرده و پس از آزاد می شود. در این زمان آنها را توسط یک پارچه ململ یا مش ریز از زوائدشان جدا می کنیم. 

گرده گردو را حداقل به مدت یکسال می توان در دمای ۱۹-  درجه سانتی گراد نگهداری کرد. مطالعات

اخیر نشان داد که گرده تازه گردو با رطوبت بین ۴/۶  درصد تا  ۱۲/۱ درصد، درصد جوانه زنی آن به کمتر

از ۵ درصد کاهش می یابد اما گرده خشک قابلیت جوانه زنی خوبی در شرایط محیط کشت دارد.

بیشتر بخوانید:پدیده های طبیعی درخت گردو

همچنین نشان دادند که در شرایط کنترل شده از نظر دمایی، زمانی که رطوبت گرده به ۷/۵ درصد برسد

قدرت جوانه زنی و حیات دارند.

قبل از کاربرد دانه گرده در گرده افشانی مصنوعی بهتر است برای اطمینان از زنده بودن و اطلاع از میزان

دانه گرده زنده آنها را آزمون نمود. بهترین محیط کشت برای گرده گردو محیطی با ترکیب زیر را برای آزمون جوانی زنی گرده گردو توصیه شده است.

آگار ۰/۶۵ درصد، ساکارز ۲۰ درصد، کلرید کلسیم ۱میلی مولار و اسید بوریک ۰/۱۶  میلی مولار.

در این محیط کشت، گرده تازه ۲۱  رقم کشت داده شد. در این محیط کشت درصد جوانه زنی و طول لوله

گرده نسبت به سایر محیط های کشت آماده شده بیشتر بود.

بذور گردو چند روز قبل از اینکه پوست سبز آنها قابل جدا کردن باشد می رسند، بنابراین برای جلوگیری از ریزش گردوهای هیبرید در اثر باد، باید آنها را قبل از زمان رسیدن پوست سبز برداشت کرد.

بذور گردوی ایرانی قبل از کاشت نیاز به ۶ تا ۸  هفته چینه سرمایی در دمای ۲ تا ۴  درجه سانتی گراد

دارند. در برنامه بهنژادی سر و ۸  فورد، در دانشگاه کالیفرنیا، بذور سرمادهی ۸ هفته در دمای ۲  درجه سانتی گراد و سپس در گلخانه در زمین مسطح به عمق ۲۰ سانتی متر کشت شدند.

بیشتر بخوانید:اهداف برنامه به نژادی گردوی ایرانی 

پس از حدود یک ماه بذور جوانه زده به سایه بان انتقال داده شدند و تا زمانی که درختان به خواب بروند در همانجا باقی ماندند. در طی فصل خواب نهال ها به صورت خطی در خزانه کشت شدند و پس از یک سال نهال ها از خزانه به باغ آزمایشی انتقال داده شدند.

سپس پیوندک ها را از درختانی که به مدت یک سال در خزانه کشت شده اند گرفته و بر روی  پایه های

یک تا دو ساله در باغ آزمایشی پیوند زدند، این عمل باعث تسریع در برنامه بهنژادی و کوتاه تر شدن دوره

آن می گردد.

– مهندسی ژنتیک:

شاتون های گردو پس از جدا سازی

شاتون های گردو پس از جدا سازی

با استفاده از این روش، ژنهای دلخواه با روش های مختلف داخل ژنوم گیاه مورد نظر می کنند. صفاتی که از این طریق قابل انتقال هستند عبارتند از ژن مقاومت به آفت نماتد و… .

منبع:برتر گردو

بیشتر بخوانید:

پدیده های طبیعی درخت گردو

کاشت درخت گردو و سود دهی

بررسی تخصصی نژادی گردو

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳

بررسی تخصصی نژادی گردو

بررسی تخصصی نژادی گردو

کارهای اصلاحی برروی گردو با هدف ایجاد ارقام پر محصول از طریق انتخاب ژنوتیپ های دارای بار دهی جانبی بالا، از نیمه دوم قرن بیستم به طور جدی در ایالات متحده امریکا و فرانسه آغاز گردید. در امریکا یک برنامه اصلاحی در دانشگاه دیویساز سال ۱۹۴۸ توسط سر و فورد در دانشگاه دیویس کالیفرنیا آغاز و تا سال ۱۹۸۸ ادامه یافت صفات مهم در نظر گرفته شده در این برنامه ، باردهی جانبی بالا، دیربرگدهی ،کیفیت بالای پوست و مغز ، درصد مغز بالا، و رنگ روشن مغز بوده است.

با بررسی تلاقی های انجام شده در این برنامه می توان به زمان طولانی مورد نیاز برای اجرای برنامه های اصلاحی به منظور رسیدن به ارقام جدید در درختان میوه خصوصاً گردو پی برد. در سالهای ۱۹۵۱،۱۹۴۹ و۱۹۵۲ ، رقم کانوی مایت که یک رقم دیر برگده است، با رقم پاین که رقمی با باردهی جانبی بالا است،

تلافی داده شد. از نتاج حاصل رقم جدیدی به نام پدرو حاصل شد که دارای هر دو صفت دیربرگدهی و باردهی جانبی بالا می باشد. سه سال بعد رقم شارکی (به دلیل کیفیت بالایی مغز(و مارچتی ) که دارایباردهی جانبی بالا می باشد ) با هم تلاقی داده شدند و از ۹۳ نهال بدست آمده دو رقم جدید چیکو و آمیگو در سال ۱۹۶۸معرفی و یک ژنوتیپ به عنوان والد مناسب (۲۲۴-۵۶ UC ) انتخاب گردید .

هوارد و چندلر

بررسی تخصصی نژادی گردو

بررسی تخصصی نژادی گردو

در سال ۱۹۶۳ ، ۲۲۴-۵۶ UC با رقم پدرو تالقی داده شد. تعداد ۳۳ نتاج بدست آمده برای بیش از ۱۱ سال مورد ارزیابی قرار گرفته و ازمیان آنها دو رقم در سال ۱۹۷۹با نام هوارد و چندلر معرفی شدند. بنابراین در مجموع، برای دستیابی به ارقام جدید، نیاز به دو نسل:

نسل اول :

(پاین، کانوی مایت، شارکی و مارچتی و نسل دوم: ,۲۲۴-۵۶ UC و پدرو) و ارزیابی ۱۲۸ ژنوتیپ و ۲۷ سال زمان بوده است. البته در طی این مدت اطلاعات با ارزش اصلاحی نیز در مورد این گونه بدست آمده و تعداد ۱۱ رقم دیگر نیز معرفی شدند. این برنامه به صورت رسمی در سال ۱۹۷۷ با بازنشسته شدن محقق آن خاتمه یافت، اما ارزیابی نتاج بدست آمده در طی سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ هنوز در حال انجام می باشد و دو رقم جدید سیسکو و تولاره اخیراً از میان این نتاج معرفی شده اند.

در فرانسه نیز یک برنامه اصلاحی در سال ۱۹۷۷ آغاز گردید. در این برنامه که هدف آن دستیابی به ارقامی با باردهیجانبی بالا و دیربرگده بوده است، در طی یک دوره بیست ساله حدود ۳۱ نوع تلاقی بین ۱۱ رقم به عنوان والد مادری و ۶ رقم به عنوان والد گرده دهنده انجام و حدود بیست و پنج هزار گل با گرده افشانی کنترل شده تلقیح گردید، که از آن ۹ هزار بذر و ۵۱۱۱ نهال هیبرید بدست آمد.

از ۵ هزار نهال تولید شده ۱۹۱۱ نهال دیربرگده بوده است که ارزیابی۱۲۱۱ عدد آن پایان یافته واز میان آنها دو رقم به نامهای فرنت و فرنور در سال ۱۹۹۴ معرفی شده اند. از ۷۱۱ ژنوتیپ دیگر، پیش بینی شده است که تعداد ۳ رقم درپایان ارزیابی بدست آید.

فعالیت های اصالحی در کشورهای دیگر همانند مجارستان نیز انجام گردیده است. در این کشور از تلاقی ارقام مجاری به عنوان والد مادری و رقم پدرو، تعداد ۹ رقم جدید بدست آمده است.
ارزیابی ژرم پلاسم و جمع آوری ژنوتیپ های برتر در بسیاری از کشورها همانند ترکیه و اسپانیا نیز انجام شده است. در میان اهداف اصلی که در تمامی برنامه ، مشترک می باشد، دیربرگدهی و باردهی جانبی را می توان مشاهده نمود.

برنامه اصلاحی دیویس

بررسی تخصصی نژادی گردو

بررسی تخصصی نژادی گردو

از سال ۱۹۸۲ برنامه اصلاحی جدیدی در دانشگاه دیویس آغاز گردیده است؛ که از اهداف این برنامه نیز افزایش و پایداری عملکرد وکیفیت میوه می باشد، اما صفات کلیدی آن متفاوت است. از آنجائی که پایه نقش بسیار مهمی را در عملکرد باغ دارا میباشد، بنابراین در کنار اصلاح رقم ، اصلاح پایه نیز مد نظر قرار گرفته است. در این برنامه، مقاومت به بیماری دارای بالاترین اولویت می باشد.

در اصلاح رقم، مقاومت (فوق حساسیت) به ویروس پیچیدگی برگ گیلاس عامل بیماری خط سیاه و در تولید پایه،مقاومت به فیتوفترا مد نظر قرار گرفته است. در مورد ویروس پیچیدگی برگ گیلاس، برنامه اصلاحی در جهت تولید ارقام فوق حساس آغاز و ژن فوق حساسیت از گردوی سیاه شمال کالیفرنیا به گردوی ایرانی انتقال داده شده است.

به منظور برگرداندن کیفیت، تاکنون ۴ بار بک کراس با گردوی ایرانی انجام شده است. اغلب واریته های گردو ایرانی آلوده به ویروس CLRV میباشند، اما از آنجائیکه عالئم شدیدی را به آلودگی نشان نمی دهند ، متحمل به این ویروس معرفی می شوند. سایر گونه های گردو فوق حساس به این ویروس میباشد، بر این اساس در صورتی که regia. J به عنوان رقم ، برروی سایر گونه ها قرار گیرد، ایجاد خط سیاه ناشی از نکروز، باعث قطع ارتباط آوندی و خشک شدن تاج درخت می گردد.

 

منبع:برتر گردو

بیشتر بخوانید:

کاشت درخت گردو و سود دهی

برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید

آدرس:

نهالستان : میاندواب کوی تقی اباد نرسیده به سوگلی تپه روبروی پمپاژ اب شماره ۳
 دفتر : اورمیه میاندواب خ ۱۷شهریور نرسیده به تقاطع شهدا

شماره تماس:۰۹۱۴۱۸۳۲۳۹۳